ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ  

0

Πολιτκή Επιστροφών

Δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του Νόμου για την προστασία αταναλωτή (Ν. 2251/1994)

Α. Γενικά

Όταν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 2251/1994, όπως ισχύουν.

Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως πώληση, δηλώνοντάς το εγγράφως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση. Συγκεκριμένα, το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να είναι στην πλήρη συσκευασία του χωρίς σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (όπως έντυπο οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, λογισμικό εγκατάστασης κλπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιστρέφονται οπωσδήποτε και τα παραστατικά που συνόδευαν την αποστολή (Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών). Το δικαίωμα αυτό ξεκινά από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

Με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία με την επωνυμία  «Aurimas Vismantas, PixelPro», με έδρα 186 Μουζάκι Ζακύνθου Τ.Κ. 29100, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή μέσω της online φόρμας υπαναχώρησης  

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της επιχείρησης (186 Μουζάκι Ζακύνθου) το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το pixelpro.gr  έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
Οι επιστροφές περισσοτέρων προϊόντων που αποτελούν συνδυαστική προσφορά (π.χ. δώρα) γίνονται δεκτές μόνο στο σύνολό τους και όχι επιλεκτικά για επιμέρους προϊόντα ή εμπορεύματα.

Β. Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη μεταχείριση του προϊόντος που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητάς του. Ως «ειθισμένη εξέταση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του προϊόντος», εννοείται η δοκιμή των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να λάμβανε χώρα και όπως συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Σημαντική σημείωση: Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για όσες περιπτώσεις εξαιρούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και τη νομολογία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα δεν ισχύει για